Документи и изисквания за прием след 7 клас

 

Изисквания към кандидатите:
Прием на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване, които се включват като балоообразуващ елемент и желанието на учениците.
Балообразуването се извършва като сбор от следните елементи:

  • Брой точки от Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика, които се удвояват;
  • Оценките по два учебни предмета, изучавани в VІІ клас, от свидетелството за основно образование, посочени за всяка специалност като балообразуващи.

За участие в държавен план-прием в VІІІ клас ученици, успешно завършили VІІ клас, подават до Началника на Регионалното управление по образованието – гр. Смолян в срок от 03.07.2019 г.  до 05.07. 2019 г. следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания за специалностите от професиите;
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование ( и оригинал за сверяване);
  3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
  4. Документ, издаден от МОН, удостоверяващ че ученика е класиран на І, ІІ или ІІІ място на Национален кръг на олимпиада по Български език и литература и/или Математика в VІІ клас.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в Регионалното управление по образованието – гр. Смолян.
Класираните ученици се записват в VІІІ клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до Директора на училището;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.