СПЕЦИАЛНОСТ: “МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА – Данъчният и митническият посредник /администратор/ обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и принудителното  изпълнение на данъчните вземания. Приема, обработва и  съхранява митнически и данъчни документи. Извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Прилага в рамките на своята компетентност тарифните ставки. Извършва консултантска дейност.
За дейността на данъчният и митническият посредник /администратор/ от голямо значение е владеенето на чужди езици.
Данъчният и митническият посредник полза приложен софтуер и международни системи за информация.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност – счетоводство, данъчно облагане, митнически контрол.
Организации, в които може да се реализира – данъчна администрация, извършваща данъчен и финансов контрол, в митнически и гранични пунктове и др.


Длъжности, които могат да се заемат:
Данъчен инспектор
Финансов ревизор
Митнически инспектор, митнически сътрудник
Счетоводител и др.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Български език и литература
  3. География и икономика