СПЕЦИАЛНОСТ: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 

Тази специалност е свързана  с производството, пренасянето и разпределението  на електрическа енергия.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще  притежава умения за:

 • разчитане на конструктивна и технологична документация на електрически схеми;
 • извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
 • извършване на ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
 • работа със стандартните и специализираните машини, със съоражения и приспособления;
 • електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
 • откриване и отстраняване на повреди;
 • контрол и диагностика на електрическите съоръжения;
 • работа с компютър.

Срокът на обучение  по специалността  е 5 години  след VІІ клас.

Средно образование  се придобива  след успешно завършен  ХІІ  клас. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование.

След успешно завършен XII клас, учениците, които желаят могат да се явят на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалността.

Придобитата втора и трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници и базови предприятия.

Специалистът,  завършил тази специалност  може да заема длъжностите: електромонтьор, електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.

Балообразуващите предмети за специалността са както следва: 

 • Физика
 • Математика
 • Български език и литература.