СПЕЦИАЛНОСТ :  „Геология и геофизика”

 

По тази специалност се провежда обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с проектиране и изпълнение на дейности в областта на геолого-проучвателното дело, опазване на околната среда регионално развитие и инфраструктура.Геофизиката заема водещо място при изучаване на дълбочинния строеж на земната кора и има изключително важно значение при търсенето и проучването на находища на полезни изкопаеми, при промишленото, гражданското и минно строителство.
Отговорности и задължения- Техникът –геолог извършва теренно описание и наблюдения; документира проучвателни изработки; взема, съхранява и транспортира материали от минни и повърхностни проучвания; извършва пробване при инженерногеоложко проучване; реализира измервателни схеми и извършва геофизични измервания.
Възможности за работа-В областта на геоложките проучвания на полезни изкопаеми и минно-добивната промишленост; проучване на добива на нефт, газ и термални води.
Ресурси с които трябва да се работи - Работи се с различни уреди(далекомери,теодолити, бусоли, нивелир, лати и др.), инструменти (лопатка, чук, свредел) и документи (топографска карта, геоложки карти и таблици).
Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, геология
Техник, проучване на полезни изкопаеми
Техник, геофизика
Възможности за кариерно развитие -Лицата придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-геолог”, могат да повишат придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

    • Физика и астрономия
    • География и икономика