СПЕЦИАЛНОСТ :  „МАРКШАЙДЕРСТВО

 

По тази специалност се придобиват знания относно специфични маркшайдерски дейности: маркшайдерски снимки,трасиране на подземни и надземни минни съоръжения, изработване на карти, планове и други.

Описание на професията
Маркшайдерът осигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации, установки и приспособления. Участва в подготовката за провеждане на пробивно-взривни работи. Извършва основни геодезически измервания, изчислява координати на маркшайдерски точки. Обработва измерванията със специален софтуер. Участва в текущото планиране за развитието на минните работи.

Организации в които може да се упражнява професията и видове длъжности.
Сфера на дейност: Добив на полезни изкопаеми.

Организации в които може да се реализира&
Маркшайдерът има възможност да работи в държавни и частни институции, обслужващи мини и кариери , геодезически и строителни фирми.

Длъжности,които могат да се заемат:

  • Техник геодезия, фотограметрия и картография
  • Техник земемерство, земеустройство
  • Техник маркшайдер
  • Специалист минно планиране
  • Чертожник картография и топография
  • Замервач отчетник

Балообразуващи предмети:

    • Математика
    • Информационни технологии