ПРОФЕСИЯ :  „МИНЕН ТЕХНИК”

с разширено изучаване на английски език

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ
ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  – Минният техник поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на минното производство – открит, подземен и подводен добив на полезни изкопаеми, скалнооблицовъчни и строители материали. Минният техник организира и изпълнява ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини, приспособления и измервателна апаратура. Организира периодични прегледи и ремонт, разкрива и анализира причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли. Той разчита схеми, чертежи, работи със специфични програмни продукти. Контролира качеството на работата и последователността при производствените дейности. Организира работата на екипа, с който работи.
ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност- Добив на полезни изкопаеми
Организации, в които може да се реализира- предприятия от областта на минната промишленост
Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, минен
Техник, минен (руди)
Техник, минна електромеханика                                              
Техник, минна геология
Техник, проучване и сондажна електромеханика
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  • Физика и астрономия
  • Математика
  • Български език и литература