СПЕЦИАЛНОСТ : “ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА –Приложният програмист работи с компютри,  операционни  системи, езици за програмиране , технически средства за печат, графика и анимация , технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за управление на задачите и дефектите. Работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система и периферните устройства , като познава принципното  устройство  и действие  на  компютърните системи и на основни видове периферни устройства.

Придобилите професионална квалификация по професията „Приложен програмист ” могат да продължат обучението си във висши училища; могат да завършат специализация в областта  на  информатиката;  могат  да  придобият  сертификати  за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.При  продължаване  на  образованието  във  висше  училище,  усвоените  единици резултати  от  ученето  или  отделни  резултати  от  ученето  могат  да  бъдат  признати  като кредити  във висшето образование от Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), при условия и ред, определени от съответното висше училище.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ може да постъпва на работа на следните длъжности:

  • Консултант, поддръжка на софтуер;
  • Оператор инсталиране на софтуер
  • Техник, компютърно програмиране
  • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
  • Специалист, интернет поддръжка;
  • Специалист, поддръжка приложения;
  • Администратор,Техник, Мениджър уеб сайт;


  БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Информационни технологии
  2. Математика