СПЕЦИАЛНОСТ: “КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

с разширено изучаване на английски език

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехникът на компютърни системи организира и контролира дейностите на екипа при асемблиране и конфигуриране на компютърна система (КС), използването на приложен и специализиран софтуер, инсталирането върху КС операционна система и приложен софтуер. Той ползва мрежови софтуер, изгражда и „оживява” локална компютърна мрежа. Работи със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Открива, отстранява и диагностира проблеми и дефекти в КС.
Курсът на обучение предоставя знания и професионални умения за работа с техническа документация, с електронна и измервателна апаратура,  програмиране и Web дизайн.
Професията изисква непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията.
Необходими личностни качества – отговорност, работоспособност, бърза и точна преценка, технически усет и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност – фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.
Организации, в които може да се реализира – държавни, общински  и частни организации  с предмет на дейност „Комуникационни системи”, организиране на собствен бизнес.
Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации
Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
Изграждане на видеонаблюдение
Оператор/координатор, мрежа от данни/база данни
Системен оператор и др.
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

    • Математика
    • Информационни технологии

     

     

    1