1. Годишен план за дейността на училището

2. План за квалификационната дейност

3. Дневното разписание на училището

4. Правилник за дейността на училището

5. Етичен кодекс на училищната общност

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

9. Стратегия за развитие на училището

10. Форми на обучение в ПГ “ Васил Димитров“

11. Училищни учебни планове

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 8 клас

ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – 8клас

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО – 8 клас

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас

ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА – 10 клас

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА -10 клас

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – 10 клас

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА- 11 клас

МАРКШАЙДЕРСТВО – 11 клас

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ -12 клас

ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ – 12 клас

ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА – 12 КЛАС