Документи 2022-2023 година

Списък с учебници по които ще се обучават учениците през учебната 2022/2023г.

1.Годишен-план-на-училището-2022-2023г.

2. План за квалификационната-дейност.

3. Дневното разписание на училището.

4. Правилник за дейността на училището.

5. Етичен-кодекс.

6. Мерки за повишаване на качеството на образованието.

7. Програма за превенция за ранно напускане.

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

9. Стратегия за развитие на училището.

10. Спортен календар

11. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

12. План за работа на училищна комисия по БДП

Училищни учебни планове 2022/2023г.


Документи 2021/2022

3.Дневното разписание на училището

4.Правилник за дейността на училището

8.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

9.Стратегия за развитие на училището

10.Форми на обучение в ПГ “ Васил Димитров“


Училищни учебни планове 2021/2022

1.Икономическа информатика VIII клас

2. Компютърна техника и технологии VIII клас

3. Промишлена електроника VIII клас

4. Минна електромеханика VIII клас

5. Митническа и данъчна администрация IX клас

6. Обогатяване на полезни изкопаеми IX клас

7. Електрообзавеждане на производството IX клас

8. Компютърна техника и технологии Х клас

9. Добивни и строителни минни технологии Х клас

10. Икономическа информатика ХI клас

11. Геология и геофизика ХI клас

12. Електроенергетика ХI клас

13. Икономическа информатика ХII клас

14. Маркшайдерство ХII клас

15. Индивидуален учебен план VIII


Документи 2020/2021

  1. Годишен план за дейността на училището

2. План за квалификационната дейност

3. Дневното разписание на училището

4. Правилник за дейността на училището

5. Етичен кодекс на училищната общност

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

9. Стратегия за развитие на училището

10. Форми на обучение в ПГ “ Васил Димитров“

11. Училищни учебни планове

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 8 клас

ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – 8клас

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО – 8 клас

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас

ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА – 10 клас

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА -10 клас

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – 10 клас

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА- 11 клас

МАРКШАЙДЕРСТВО – 11 клас

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ -12 клас

ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ – 12 клас

ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА – 12 КЛАС