Кратка история

 Професионална гимназия “В. Димитров” отваря вратите и при­ема първите си ученици на 20.10.1960 година. Началото е скром­но. Курсистите са само 64 с прием след единадесети клас.

Бързите темпове в развитието на минното производство нала­гат разширяване и разрастване на училището, като броят на уче­ниците стига до 860. Разкриват се нови специалности и професии и нови форми на обучение – задочно, ПУЦ, УПК, самостоятелно.

В последните години поради намаляване обема в минното производство и поради икономическите промени в региона се откриха нови спе­циалности и професии, които да задоволяват нуждите от кадри в новите технологии и производства. Такива са:

“Автоматизация на производството”, “Електрически централи и мрежи”, “Химични технологии”, “Монтьор на контролно-из­мервателна и регулираща апаратура”, “Монтьор на електронна техника”, “Оператор в шевното производство”, “Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил”, “Данъчна и митническа администрация”, „Икономическа информатика” , “ Компютърна техника и технологии“.

До сега училището е обучило и подготвило за живота над 7000 средни технически кадри по различни специалности и професии.

Голяма част от завършилите ученици повишават образовани­ето си във висши учебни заведения. Много от възпитаниците на училището заемат важни и отговорни постове в икономическия, културно – просветния и обществен живот в региона и страната.

Общообразователната и професионалната подготовка на уча­щите се в училището се извършва от добре подготвен и сплотен педагогически колектив. Този факт се потвърждава от успехите на нашите ученици при провеждане на олимпиади, конкурси, със­тезания и др.

За това говори и участието на ученици и класирането им на призови места в национални конкурси и състезания.

Училището разполага с богата материално-техническа база, която непрекъснато се обновява и усъвършенства. Съществуват учебни работилници и лаборатории за всички специалности и професии, по които се извършва обучение.

Физкултурният салон има ново спортно оборудване – глади­атор, велоергометър, кростренажор, лежанка, пет тенис маси и много други спортни уреди, които способстват за пълноценното физическо развитие на учениците. Изградено е игрище за тенис на корт и бадминтон.

В училището има отбори по футбол, волейбол, баскетбол, шах и те­нис на маса, които вземат участие в общински, регионални и на­ционални състезания.

И през тази година отборите на учениците заеха призови места на областни и общински състезания.

Учениците имат възможност да участват в много клубове по интереси.

Оборудвани са два компютърни кабинета с нови компютри, където се извършва обучението по Информатика, Информационни технологии и про­фесионална подготовка от много добри специалисти. Има високоскоростен ИНТЕРНЕТ с неограничен достъп, което дава възможност за общуване с връстници от целия свят и извличане на информация от различно естество.

Добре оборудван е мултимедиен кабинет, в който има възмож­ност за нагледно представяне на съвременни технологични про­цеси, научно – популярни филми, презентации, срещи с видни по­ети, писатели и общественици.

Училището е в постоянен контакт с предприятията, нами­ращи се в града и региона: Общинска администрация гр. Мадан,”Горубсо” АД, „ИСМА – 51”, „Механичен завод” АД гр. Мадан, „КАП” ООД, „Енергиен сис­темен оператор” ЕАД Смолян, ТД на НАП- гр.Смолян, „ВЕЦ 2000” с. Средногорци, “Рубелла” Рудозем,  Регионална митница в гр. Пловдив и много други частни фирми, които подпомагат развитието на училището и в които се провежда производствената практика на учениците.

Завършилите ученици получават диплома за средно образова­ние и свидетелство за професионална квалификация за изучава­ната специалност и професия, и могат да продължат образование­то си във всички висши учебни заведения без изключение.

С влизането на кредитната система в рамките на Европейският съюз, документите за професионално образование се признават от всички страни – членки на съюза, което осигурява мобилност на кадрите с придобито професионално образование, поради увеличеното търсене на технически подготвени кадри със средно образование във всички страни на Европа.

За всяка учебна година училището приема ученици след завършен седми клас по специалности и професии, които са съобразени с новите икономически възможности и отговарят на приоритетите за развитие на общината. Те са съгласувани и одобрени от общинските, областните и националните структури по образование и заетост.

История в дати
1960 – открива се техникум по минно дело в град Мадан
 
1964 – получава собствена сграда – работилница, построена през 1950 г.
 
1971 – преименува се в техникум по минна промишленост
 
1962 – броят на учениците е 203. Образуван е танцов състав, който печели първо място на окръжен фестивал.
 
1962 – издадена е първата диплома.
 
1964 – поставя се въпросът за нова сграда.
 
1965 – започва строежът на новата сграда.
 
1968 – учебната година започва в новата сграда на едносменно обучение
 
1970 – техникумът е награден с паспорт на трудовата слава и е класиран на трето място от IV – я преглед на училищата в България.
 
1971 – започва да функционира ново общежитие.
 
1975 – откриват се нови специалности: „Химическа промишленост“ и „Машиностроене“.
 
1978 – обучават се първите групи виетнамци.
 
1984 – училището достига своя връх във всяко отношение. Броят на паралелките само в редовно обучение са 19. Открива се и учебно – производствен комплекс (УПК).
 
1985 – четвърт вековен юбилей. Броят на учениците е около 900, на персонала – 100.
 
 
1990 – в училището вече са се дипломирали около 4500 ученика, а броят на учащите се е около 1000.
 
2000 – ГОРУБСО свива производството поради което се налага въвеждане нови и актуални специалности
 
2001 – открива се кабинет по шивашка практика.
 
2003 – отпадат и последните минни специалности.