СПЕЦИАЛНОСТ: “КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

с разширено изучаване на английски език

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът на компютърни системи организира и контролира дейностите на екипа при асeмблиране и конфигуриране на компютърна система /КС/, ползването на приложен и специализиран софтуер, инсталирането върху КС операционна система и приложен софтуер, според изискванията на клиента. Техникът тества асeмблирана компютърна конфигурация,
инсталира и тества КС при клиента, инсталира КС като работна станция в локална мрежа при клиента. Той ползва мрежови софтуер, изгражда и „оживява” локална компютърна мрежа. В работата си ползва специална терминология. Работи със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Открива, отстранява и диагностицира проблеми и дефекти в КС.

Курсът на обучение предоставя знания и професионални умения за работа с техническа документация, с електронна и измервателна апаратура,  програмиране и Web дизайн.
Професията изисква непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията.
Необходими личностни качества – отговорност, работоспособност, бърза и точна преценка, технически усет и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – В областта на компютърните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в компютърните системи. Професията изисква непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията.

Ресурси, с които трябва да се работи – Инсталационен и диагностичен софтуер, мултицет, мрежови тестер, специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер; контролно-измервателна и тестваща апаратура; консумативи и материали; техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност – фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.
Организации, в които може да се реализира – държавни, общински  и частни организации  с предмет на дейност „Комуникационни системи”, организиране на собствен бизнес.
Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации
Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
Изграждане на видеонаблюдение
Оператор/координатор, мрежа от данни/база данни
Системен оператор и др.

Възможности за кариерно развитие – Техникът на компютърни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование
може да продължи образованието си по специалности с ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Информационни технологии