с разширено изучаване на английски език

През следващата учебна 2022/2023 година нашето училище предлага на Вашето внимание специалност “ Минна електомеханика“от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми”, причина за това е нуждата от минни специалисти, работещи в областта на добивната промишленост, електроенергетиката и електрообзавеждането, монтажа, настройката, експлоатацията и ремонта на електросъоръженията, ел.подстанции и мрежи.
Пълният курс на обучение 8-12 клас, дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация-минен техник.

Предимствата на обучението в този специалност са:
– позволява провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда в „ГОРУБСО – Мадан“ АД , което създава разнообразие в образователния процеси повишава мотивацията;
– имат възможност да използват най-модерното минно и енергетично оборудване на „ГОРУБСО – Мадан“ АД;
– след завършване на обучението, са готови веднага да започнат работа, без да губят време за допълнителна подготовка;
– имат по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
– изграждат се като самостоятелна и отговорна личност, доказваш своите способности и умения.

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА– Минният техник поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на минното производство – открит, подземен и подводен добив на полезни изкопаеми, скалнооблицовъчни и строители материали. Минният техник организира и изпълнява ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини, приспособления и измервателна апаратура. Организира периодични прегледи и ремонт, разкрива и анализира причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли. Той разчита схеми, чертежи, работи със специфични програмни продукти. Контролира качеството на работата и последователността при производствените дейности. Организира работата на екипа, с който работи.
ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност- Добив на полезни изкопаеми
Организации, в които може да се реализира- предприятия от областта на минната промишленост
Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, минен
Техник, минен (руди)
Техник, минна електромеханика                                              
Техник, минна геология
Техник, проучване и сондажна електромеханика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Физика и астрономия