с разширено изучаване на английски език

През следващата учебна 2021/2022 година нашето училище предлага на Вашето внимание специалност “ Минна електомеханика“от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми”, причина за това е нуждата от минни специалисти, работещи в областта на добивната промишленост, електроенергетиката и електрообзавеждането, монтажа, настройката, експлоатацията и ремонта на електросъоръженията, ел.подстанции и мрежи.
Пълният курс на обучение 8-12 клас, дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация-минен техник.

Предимствата на обучението в този специалност са:
– позволява провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда в „ГОРУБСО – Мадан“ АД , което създава разнообразие в образователния процеси повишава мотивацията;
– имат възможност да използват най-модерното минно и енергетично оборудване на „ГОРУБСО – Мадан“ АД;
– след завършване на обучението, са готови веднага да започнат работа, без да губят време за допълнителна подготовка;
– имат по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
– изграждат се като самостоятелна и отговорна личност, доказваш своите способности и умения.
Завършилите специалност „Минна електромеханика“ придобиват:
– умения за монтаж, поддръжка, ремонт, техническо обслужване и диагностика на електрически машини и двигатели, електрически подстанции, въздушни и кабелни електропроводи и различни видове електрозадвижвания.
Завършилите специалност „Минна електромеханика“:
– могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения на територията на Република България и в чужбина;
– могат да работят във всички подразделения на Националната електрическа компания и всички фирми, като Електротехници.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Физика и астрономия
  2. Математика