и необходими документи

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ на ученици в ПГ „Васил Димитров” гр. Мадан след завършен VІІ клас, за учебната 2021-2022 г. съгласно:
Наредба № 10 от 01.09. 2016 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Вид дейностСрок

Подаване документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016г.
05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 13.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.

Документи и изисквания за прием след 7 клас

Изисквания към кандидатите:
Прием на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване, които се включват като балоообразуващ елемент и желанието на учениците.

Балообразуването се извършва като сбор от следните елементи:
•Брой точки от Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика, които се удвояват;
•Оценките по два учебни предмета, изучавани в VІІ клас, от свидетелството за основно образование, посочени за всяка специалност като балообразуващи.

За участие в държавен план-прием в VІІІ клас ученици, успешно завършили VІІ клас, подават до Началника на Регионалното управление по образованието – гр. Смолян в срок от 05.07.2021 г. до 07.07. 2021 г. следните документи:
1.Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания за специалностите от професиите;
2.Копие на свидетелство за завършено основно образование ( и оригинал за сверяване);
3.Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
4.Документ, издаден от МОН, удостоверяващ че ученика е класиран на І, ІІ или ІІІ място на Национален кръг на олимпиада по Български език и литература и/или Математика в VІІ клас.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в Регионалното управление по образованието – гр. Смолян.
Класираните ученици се записват в VІІІ клас в съответното училище, като подават следните документи:
1.Заявление до Директора на училището;
2.Оригинал на свидетелство за основно образование;
3.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.