и необходими документи

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ на ученици в ПГ „Васил Димитров” гр. Мадан след завършен VІІ клас, за учебната 2023-2024 г. съгласно:


Вид дейностСрок

Подаване документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016г.
05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 12.07.2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13-17 юли 2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране22- 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
31 юли 2023г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 август – 02
август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
04 август 2023г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2023 г. вкл.

Документи и изисквания за прием след 7 клас

Изисквания към кандидатите:
Прием на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на резултатите от Националното външно оценяване, които се включват като балоообразуващ елемент и желанието на учениците.

Балообразуването се извършва като сбор от следните елементи:
•Брой точки от Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика, които се удвояват;
•Оценките по два учебни предмета, изучавани в VІІ клас, от свидетелството за основно образование, посочени за всяка специалност като балообразуващи.

За участие в държавен план-прием в VІІІ клас ученици, успешно завършили VІІ клас, подават до Началника на Регионалното управление по образованието – гр. Смолян в срок от 05.07.2023 г. до 07.07. 2023 г. следните документи:
1.Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания за специалностите от професиите;
2.Копие на свидетелство за завършено основно образование ( и оригинал за сверяване);
3.Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
4.Документ, издаден от МОН, удостоверяващ че ученика е класиран на І, ІІ или ІІІ място на Национален кръг на олимпиада по Български език и литература и/или Математика в VІІ клас.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в Регионалното управление по образованието – гр. Смолян.
Класираните ученици се записват в VІІІ клас в съответното училище, като подават следните документи:
1.Заявление до Директора на училището;
2.Оригинал на свидетелство за основно образование;
3.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.