График за провеждане на класни и контролни работи


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация


График на учебното време


Графика за провеждане на допълнителни консултации по предмети


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ