График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация


График на класни и контролни https://docs.google.com/document/d/1XC7QN4fYKJMz1AzD2a5D9SWpOfGY4pTKo9D3U_U8nhE/edit?usp=sharing


Графика за провеждане на допълнителни консултации по предмети


График на темите по безопасност на движението по пътищата


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ