ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан

СПЕЦИАЛНОСТ: “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със
стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. В зависимост от икономическия сектор и мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.

Икономист информатик познава новите информационни технологии за комуникация и използва ресурсите на Интернет, проектира и реализират приложни компютърни програми, изготвя уеб-сайтове.

Отговорности и задължения – Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни. Операциите с данни, както и изготвянето на справки, отчети и презентации, може да изискват предварителна подготовка на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници – текстови файлове, генерирани от счетоводни програми и системи за управление на бизнеса, документи и таблици на хартиен/електронен носител, в подходящи за съответната цел формат и структура.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Икономист – информатикът трябва да: познава стопанското устройство на страната, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае
принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови счетоводни данни, следи промените и тенденциите в сферата на финансовото управление на бизнеса.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. В различните етапи от работата с данни или в зависимост от операциите, които се извършват, като помощни средства могат да се използват текстови редактори, програми за електронни таблици и изготвяне на отчети и презентации, бази от данни.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ


Сфера на дейност – Приложна информатика.


Организации, в които може да се реализира – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Икономист-информатик“ могат да заемат длъжности в областта на информатиката, както и във всички други сфери на пазарното
стопанство.


Длъжности, които могат да се заемат:

Дизайнер web сайт, програмист
Оператор, въвеждане на данни
Банков служител, въвеждане на данни
Специалист с контролни функции и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Икономист-информатик“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо
професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно – квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  • Информационни технологии
  • Математика