Мисията на училището е осъществяване на качествено професионално образование и подготовка на средни специалисти с 1-ва и III-тa степен на професионална квалификация по професиите и специалностите, изучавани в гимназията, съобразно изискванията на пазара на труда. Осигуряване и обучение на учениците със СОП за придобиване на 1-ва степен професионална квалификация при завършване на първата степен на обучение в края на 10 клас.
Усъвършенстване на условията за придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация с оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие на учителите.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, професионални заложби и умения, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.

Цел на иновацията

Целта е с въвеждането на нови дисциплини и модели на работа в училище, които са пряко свързани с дигитализацията на учебния процес, е крачка към повишаване интереса към училищния живот и учебния процес, подобряване на логическото мислене, креативността и самочувствието на учениците и едновременно с това покачване рейтинга на училището в района и превръщането му в приоритетно за родителите.

Описание на иновацията

Две от иновациите ще бъдат въведени в 9Б клас и ще обхванат 12 ученици от специалност „Маркшайдерство“. Една от тях е въвеждане на нов учебен предмет „Компютърно проектиране и ГИС технологии“ в часовете по РПП. Компютърното проектиране и приложението му създават умения за обработване на 2D и 3D графики с Auto CAD и отношение към методите за ползването на компютърната графика в процеса на проектиране.
Използването на електронни таблици има широко приложение – от началните етапи на анализ и изследване до финалните документи за представяне на проект или обосноваване на модел.
ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче, картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи.
Използването на компютърната графика има широко приложение – от началните етапи на анализ и изследване на пространствените процеси до финалните документи за изобразяване на план, проект или илюстриране на модел.

Друга иновация е въвеждането на модела 1:1 /едно към едно/ в обучението по английски език в 9Б. Изграждането на съвременно информационно общество, базирано на знанието и необходимостта от обучение през целия жизнен път на личността довеждат до промени в изискванията към училищното образование. Това налага преосмисляне на мисията на съвременното училище и неговата роля. В последните години се наблюдава процес на интензивно навлизане на компютърните средства и технологии в учебния процес, което води до необходимост да се осъществи качествена промяна в образователните модели и въвеждането на нови средства за образование. Моделът 1:1 е начин за организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполагат с лично електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Той предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес.

Третата иновация ще се въведе в 9А клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“ и ще обхване 12 ученици. При тях ще се работи по метода на обърнатата класна стая. За разлика от предишните поколения, децата, отгледани във времето на бързо развиващите се технологии, демонстрират липса на желание и интерес към учебния процес. Включването на метода на обърнатата класна стая в обучението по специалните предмети е с цел да се мотивират и стимулират учениците към активност. Обърнатата класна стая е един от вариантите за повишаване на равнището на усвояваните знания и умения по различните учебни предмети по професионална подготовка.

Документи иновативно училище

Иновативни учебни програми:

Проект на училищен учебен план