с разширено изучаване на английски език

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности свързани с използване на съвременни технологии в минната промишленост и преработващите технологии.

Тази специалност е насочена към извличането на полезни ресурси от земята и тяхната преработка и е от голямо значение за нашата индустрия и защитата на околната среда. Както знаете, земята ни предоставя много ценни суровини, като въглища, руди и минерали, които се използват за производство на различни материали и продукти, от които зависи нашият начин на живот. Предлага разнообразни практически упражнения и проекти, които развиват ученическите умения в областта на преработващите и рециклационни минни технологии.

Минният техник следи и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на минното производство – открит, подземен и подводен добив на полезни изкопаеми, скалнооблицовъчни и строителни материали.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Химия и опазване на околната среда