с разширено изучаване на английски език

Това е специалност, в която се овладяват знания, умения и компетентности, свързани с подготовка за извършване на проучвателна, проектантска и производствено – експлоатационна дейност в областта на хидрогеологията – проучване и оценка на запасите и ресурсите на подземни води, тяхното каптиране и експлоатация.
Осъществяват дейности като: геоложко картиране, геоложко търсене и проучване, обработват и анализират данните.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. География и икономика
  2. Информационни технологии