ДИРЕКТОР : д-р Христо Каменов

e- mail: hristo.kamenov@edu.mon.bg

Образование:
І специалност: Български език и английски език – ПУ „Паисий Хилендарски“
ІІ специалност: Управление на образованието – ВУ “ Св. св. Кирил и Методий“
ІІI специалност: Гражданско образование и философия – ПУ „Паисий Хилендарски“


Други квалификации:
1. Доктор „Теория на възпитанието и дидактика“
2. I ПКС
3. Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност.
4. Контрол, инспектиране и документиране на процесите в управлението на образователна институция.
5. Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските градини и други.


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ: Емилия Руменова Иванова – Аргатска

е-mail: emilia.ru.ivanova@edu.mon.bg

Образование:

І специалност: Учител по математика, информатика и ИТ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – бакалавър

ІІ специалност: Бизнес информатика с английски език, Информатик в ПУ „Паисий Хилендарски“ – магистър

Други квалификации:

  1. I ПКС
  2. Дейности по безопасност и здраве в училище.
  3. Засилване на връзката на ПО с реалния бизнес.
  4. Технология на създаване на дидактически тестове и други.